bannerek1

Inżynieria Nanostruktur - nowy makrokierunek na Uniwersytecie Warszawskim

Strona główna Dla Studentów Diamentowe Granty 2016
Diamentowe Granty 2016
Wpisany przez Jacek Szczytko   
środa, 26 października 2016 07:27

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość wręczenia Diamentowych Grantów trzem studentom Inżynierii Nanostruktur: Rafałowi Mirkowi, Katarzynie Lekencie i Piotrowi Orłowskiemu (na zdjęciu od lewej). Gratulujemy!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę laureatów piątej edycji programu ,,Diamentowy Grant’’. Nagrodzono 83 projekty i przeznaczono na ich realizację 16 mln zł.

Katarzyna Lekenta, studentka Inżynierii nanostruktur, będzie realizowała na Wydziale Fizyki UW projekt „Organiczno-nieorganiczne hybrydowe strojone mikrownęki dla silnego sprzężenia światło-materia” pod kierunkiem dr hab. Jacka Szczytko.

W ramach projektu realizowany będzie pomysł, aby do budowy mikrownęk wykorzystać samoorganizację ciekłych kryształów w struktury, które są niemal idealnymi lustrami dielektrycznymi. Mikrownęki składałyby się z lustra Bragga (np. zbudowanego z warstw SiO2/TiO2) i z lustra stworzonego z materiału ciekłokrystalicznego. Projekt zakłada opracowanie technologii wytwarzania takich struktur kompozytowych i późniejszego wykorzystania ich do badania sprzężenia między modem fotonowym a przejściem optycznym w monowarstwie kryształu MoSe2.

Rafał Mirek, student Inżynierii nanostruktur, będzie realizował na Wydziale Fizyki UW projekt „Magnetyczne nierównowagowe kondensaty Bosego-Einsteina zero- i jednowymiarowych polarytonów ekscytonowych” pod kierunkiem dr Barbary Piętki

W ramach projektu badane będą magnetyczne oddziaływania polarytonów ekscytonowych w nierównowagowych kondensatach Bosego-Einsteina. Z wykorzystaniem skaningowego mikroskopu jonowego FIB możliwe będzie utworzenie niskowymiarowych struktur i zaprojektowanie kształtu funkcji falowej kreowanych polarytonów. Planowane jest stworzenie systemu, w którym silnie magnetyczne ekscytony będą oddziaływać z modami fotonowymi wnęki o różnych własnościach radialnych i orbitalnych w polu magnetycznym.

Piotr Orłowski, student Inżynierii nanostruktur, będzie realizował w Centrum Nowych Technologii UW projekt „Badania zdolności katalitycznych związków wanadu do rozkładu diboranu oraz wysokowydajnych borowodorkowych stałych magazynów wodoru” pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Grochali

W ramach projektu Piotr Orłowski będzie badał zdolności katalityczne związków wanadu w celu polepszenia parametrów stałych, borowodorkowych magazynów wodoru. Zaowocuje to zrozumieniem roli tych katalizatorów oraz rozmiaru ich ziaren dla rozkładu borowodorków. Powodzenie domieszkowania pozwoli usunąć toksyczny diboran z wydzielanego wodoru i da możliwość opracowania bardzo korzystnego i taniego, stałego źródła wodoru, spełniającego najważniejsze warunki stawiane takim magazynom przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych.

 

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Inżynieria Nanostruktur

Uniwersytet Warszawski