bannerek1

Inżynieria Nanostruktur - nowy makrokierunek na Uniwersytecie Warszawskim

Infrastruktura

Nauczyciele akademiccy oraz wykładowcy opracowujący program studiów i zakresy poszczególnych przedmiotów są rekrutowani spośród najlepszych naukowców Wydziału Fizyki oraz Wydziału Chemii UW, których przedmiotem badawczym są zagadnienia nowych materiałów i ich inżynierii, fizyki i chemii nanostruktur. Jako kadra w ramach praktyk dydaktycznych w projekcie wezmą udział doktoranci (w tym obcokrajowcy) uczestniczący w programie Międzynarodowe Programy Doktorskie (MPD) wdrażanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej realizowanym na Wydziale Chemii.

Bazą materialną planowanej edukacji w makrokierunku IN jest dotychczasowa baza dydaktyczna Wydziałów Chemii i Fizyki stale wzbogacana przez naukowców, a także Laboratorium Badań Strukturalnych funkcjonujące od 2006 roku na Wydziale Chemii utworzone w ramach projektu WKP w poprzedniej perspektywie czasowej oraz ze środków inwestycji aparaturowych FNP. Laboratorium gromadzi najnowocześniejszy sprzęt do badań fizyko-chemicznej struktury materii, służy badaniom aplikacyjnym lub innowacyjnym dla gospodarki lecz pełniejsze wykorzystanie zgromadzonej wysokospecjalistycznej aparatury  zapewni udział w dydaktyce. Wydziały Fizyki i Chemii uczestniczą ponadto w projekcie kluczowym POIŚ - Centrum Nowoczesnych Technologii), składającym się z podprojektów CENT I (infrastruktura dydaktyczna Wydziałów Fizyki, Chemii, Biologii i technik obliczeniowych, modelowania matematycznego) oraz CENT II (Nowoczesny Gmach Wydziału Fizyki), w których zostanie stworzona w latach 2012-2015 nowoczesna infrastruktura dydaktyczna umożliwiająca kontynuację makrokierunku IN. W projekcie kluczowym CENT dokonano rezerwacji przestrzeni dydaktycznej dla potrzeb IN.

Wydziały dysponują odpowiednią bazą lokalową umożliwiającą kształcenie studentów, w tym salami wykładowymi z nagłośnieniem oraz wyposażeniem audiowizualnym, salami seminaryjnymi, jak również zapleczem laboratoryjnym umożliwiającym ich dział w badaniach naukowych, będących ważnym  elementem kształcenia. Pomocą dla pracowników i studentów Wydziałów są specjalistyczne biblioteki poszczególnych instytutów zawierające bogate zbiory z dziedziny fizyki i nauk pokrewnych. Ważnym elementem struktury organizacyjnej są pracownie studenckie (I i II Pracownia Fizyczna, Pracownie: Elektroniczna, Pokazów Wykładowych, Dydaktyki Fizyki, czy Fizycznych Metod Badania Środowiska, Laboratoria i Pracownie Chemiczne). Studenci i pracownicy mogą korzystać także z doskonale zaopatrzonych Pracowni Komputerowych Wydziałów, np. w gestii Wydziału Fizyki  znajduje się ponad 100 stanowisk komputerowych podłączonych do sieci Internet.

 

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Inżynieria Nanostruktur

Uniwersytet Warszawski