bannerek1

Inżynieria Nanostruktur - nowy makrokierunek na Uniwersytecie Warszawskim

Zasady rekrutacji PDF Drukuj Email

Jak się dostać?
Nie ukrywamy - aby zostać jednym z naszych sześćdziesięciu studentów musisz posiadać zdolności w zakresie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, zainteresowanie wybranym kierunkiem oraz spełnić wymogi punktu postępowania rekrutacyjnego opisane poniżej. Jeżeli jesteś już studentem i chcesz przenieść się na studia na naszym kierunku - kliknij tutaj. Jeżeli posiadasz zagraniczny egzamin maturalny, lub jesteś studentem zagranicznej uczelni - kliknij tutaj. W każdym innym przypadku - czytaj dalej!


 

Postępowanie rekrutacyjne Kandydaci z "nową maturą":
W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z dwóch lub z jednego spośród następujących przedmiotów:
          - chemia,
          - fizyka i astronomia, 
          - matematyka,
          - informatyka.
Kandydat sam wskazuje przedmioty, z których egzaminy mają być brane pod uwagę w trakcie rekrutacji.  Dla każdego wybranego przedmiotu kandydat wskazuje poziom egzaminu (podstawowy lub rozszerzony), który ma być brany pod uwagę w trakcie rekrutacji.
 Kandydaci ze "starą maturą":   
             Pierwsza rekrutacja
W trakcie pierwszej rekrutacji w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki egzaminów przeprowadzonych w ramach Centralnych Egzaminów Wstępnych z dwóch lub z jednego spośród następujących przedmiotów:
          - chemia,
          - fizyka i astronomia, 
          - matematyka.
Kandydat sam wskazuje przedmioty, z których egzaminy mają być brane pod uwagę w trakcie rekrutacji.  Dla każdego wybranego przedmiotu kandydat wskazuje poziom egzaminu (podstawowy lub rozszerzony), który ma być brany pod uwagę w trakcie rekrutacji.
             Dodatkowa rekrutacja
W trakcie ewentualnej dodatkowej rekrutacji w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z dwóch lub z jednego spośród następujących przedmiotów:
         - chemia,
         - fizyka (z astronomią), 
         - matematyka.
Kandydat sam wskazuje przedmioty, z których egzaminy mają być brane pod uwagę w trakcie rekrutacji.

Kandydaci z Maturą Międzynarodową:
W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z dwóch lub z jednego spośród następujących przedmiotów:
         - fizyka, 
         - matematyka,
         - chemia,
         - informatyka.
Kandydat sam wskazuje przedmioty, z których egzaminy mają być brane pod uwagę w trakcie rekrutacji.  Dla każdego wybranego przedmiotu kandydat wskazuje poziom egzaminu (niższy (SL)  lub wyższy (HL)), który ma być brany pod uwagę w trakcie rekrutacji.
 
Sposób przeliczania punktów
Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych (P) możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi 100.
 
Nowa matura:
Oznaczenia:
Ea - wynik egzaminu z pierwszego wskazanego przez kandydata przedmiotu na wskazanym przez kandydata poziomie,
Eb - wynik egzaminu z drugiego wskazanego przez kandydata przedmiotu na wskazanym przez kandydata poziomie.
 
Jeśli kandydat wskazał tylko jeden przedmiot, to Eb=0.
 
Ostateczna liczba punktów rekrutacyjnych  (P) zależy od liczby punktów uzyskanych z wybranych egzaminów na wybranym poziomie (Ea oraz Eb) oraz od wybranych poziomów tych egzaminów następująco:
P=(Wa*Ea+Wb*Eb)/2,
gdzie Wa=1, jeśli wybrano egzamin na poziomie rozszerzonym dla pierwszego wybranego przedmiotu, a  Wa=0,5, jeśli wybrano egzamin na poziomie podstawowym dla pierwszego wybranego przedmiotu, oraz  Wb=1, jeśli wybrano egzamin na poziomie rozszerzonym dla drugiego wybranego przedmiotu, a  Wb=0,5, jeśli wybrano egzamin na poziomie podstawowym dla drugiego wybranego przedmiotu.
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych P  nie  mniejszej niż 20 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu.

Stara matura:
Pierwsza rekrutacja
Oznaczenia:
Ea - wynik egzaminu (CEW) z pierwszego wskazanego przez kandydata przedmiotu na wskazanym przez kandydata poziomie,
Eb - wynik egzaminu (CEW) z drugiego wskazanego przez kandydata przedmiotu na wskazanym przez kandydata poziomie.
 
Jeśli kandydat wskazał tylko jeden przedmiot, to Eb=0.
 
Ostateczna liczba punktów rekrutacyjnych (P) zależy od liczby punktów uzyskanych z wybranych egzaminów na wybranym poziomie (Ea oraz Eb) oraz od wybranych poziomów tych egzaminów następująco:
P=(Wa*Ea+Wb*Eb)/2,
gdzie Wa=1, jeśli wybrano egzamin na poziomie rozszerzonym dla pierwszego wybranego przedmiotu, a  Wa=0,5, jeśli wybrano egzamin na poziomie podstawowym dla pierwszego wybranego przedmiotu, oraz  Wb=1, jeśli wybrano egzamin na poziomie rozszerzonym dla drugiego wybranego przedmiotu, a  Wb=0,5, jeśli wybrano egzamin na poziomie podstawowym dla drugiego wybranego przedmiotu.
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych P  nie  mniejszej niż 20 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu.
 Dodatkowa rekrutacja
Ocenę uzyskaną na "starej maturze" (S) przelicza się na punkty przeliczeniowe (E) następująco:
         w przypadku skali ocen od 2 do 5:
          jeśli S=2, to E=0,
          jeśli S=3, to E=50,
          jeśli S=4, to E=75,
          jeśli S=5, to E=100,
         w przypadku skali ocen od 1 do 6:
          jeśli S=1, to E=0,
          jeśli S=2, to E=0,
          jeśli S=3, to E=49,
          jeśli S=4, to E=66,
          jeśli S=5, to E=83,
          jeśli S=6, to E=100.
 
Oznaczenia:
Ea - wynik egzaminu wyrażony w punktach przeliczeniowych z pierwszego wskazanego przez kandydata przedmiotu,
Eb - wynik egzaminu wyrażony w punktach przeliczeniowych z drugiego wskazanego przez kandydata przedmiotu.
 
Jeśli kandydat wskazał tylko jeden przedmiot, to Eb=0.
 
Ostateczna liczba punktów rekrutacyjnych  (P) zależy od liczby punktów uzyskanych z wybranych egzaminów (Ea oraz Eb) następująco:
P=(Ea+Eb)/2.
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych P  nie  mniejszej niż 20 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu.
 
Matura Międzynarodowa:
Ocenę uzyskaną na Maturze Międzynarodowej (M) przelicza się na punkty przeliczeniowe (E) następująco:
         jeśli M=1, to E=14,
         jeśli M=2, to E=28,
         jeśli M=3, to E=42,
         jeśli M=4, to E=57,
         jeśli M=5, to E=71,
         jeśli M=6, to E=85,
         jeśli M=7, to E=100.
 
Oznaczenia:
Ea - wynik egzaminu wyrażony w punktach przeliczeniowych z pierwszego wskazanego przez kandydata przedmiotu na wskazanym przez kandydata poziomie,
Eb - wynik egzaminu wyrażony w punktach przeliczeniowych z drugiego wskazanego przez kandydata przedmiotu na wskazanym przez kandydata poziomie.
 
Jeśli kandydat wskazał tylko jeden przedmiot, to Eb=0.
 
Ostateczna liczba punktów rekrutacyjnych  (P) zależy od liczby punktów uzyskanych z wybranych egzaminów na wybranym poziomie (Ea oraz Eb) oraz od wybranych poziomów tych egzaminów następująco:
P=(Wa*Ea+Wb*Eb)/2,
gdzie Wa=1, jeśli wybrano egzamin na poziomie wyższym (HL) dla pierwszego wybranego przedmiotu, a  Wa=0,5, jeśli wybrano egzamin na poziomie niższym (SL) dla pierwszego wybranego przedmiotu, oraz  Wb=1, jeśli wybrano egzamin na poziomie wyższym (HL) dla drugiego wybranego przedmiotu, a  Wb=0,5, jeśli wybrano egzamin na poziomie niższym (SL) dla drugiego wybranego przedmiotu.
 
Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych P nie mniejszej niż 20 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu.
 
Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym
Maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym (100) uzyskują laureaci Olimpiad: Astronomicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Matematycznej, Wiedzy Technicznej oraz laureaci polskich eliminacji Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej.
 
Maksymalną liczbę punktów możliwą do zdobycia z danego przedmiotu uzyskują finaliści Olimpiad: Astronomicznej (OA), Chemicznej (OC), Fizycznej (OF), Informatycznej (OI), Matematycznej (OM), Wiedzy Technicznej (OWT).
Otrzymują oni maksymalną liczbę punktów (100) odpowiednio z chemii (OC), fizyki (OA, OF i OWT), matematyki (OM) i informatyki (OI). Liczba punktów za drugi przedmiot, brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaje obliczona na podstawie wyniku egzaminu maturalnego lub Centralnego Egzaminu Wstępnego  z tego przedmiotu.
Maksymalną liczbę punktów rankingowych (100) otrzymują kandydaci, którzy są finalistami dwóch lub większej liczby Olimpiad: OA, OC, OF, OI, OM i OWT.

Zasady rekrutacji na studia równoległe i w trybie przeniesienia z innych szkół wyższych w roku akademickim 2009/2010  

I. Metryczka kierunku

NAZWA JEDNOSTKI REKRUTUJĄCEJ Wydział Fizyki
Kierunek studiów: Inżynieria nanostruktur
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Forma studiów: Stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Limit - studia równoległe: 10 osób
Limit - przeniesienia: 10 osób
Rodzaj dyplomu oraz tytuł, który kandydaci uzyskują po ukończeniu kierunku: Tytuł licencjata

II. Opis postępowania rekrutacyjnego na studia równoległe
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, starający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów równoległych, kwalifikowani są na podstawie średniej ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowych studiów. Wymagane jest przy tym zaświadczenie o tym, że student wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w jego macierzystej jednostce (nie zalega z żadnymi zaliczeniami). Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia równoległe na Wydziale Fizyki jest ukończenie przez kandydata przynajmniej pierwszego roku studiów w jego macierzystej jednostce.
III. Opis postępowania rekrutacyjnego na studia w trybie przeniesienia z innych szkół wyższych
Warunki przyjęcia każdorazowo określa Dziekan Wydziału Fizyki UW na podstawie rozmowy z kandydatem i  ocen uzyskanych przez kandydata w czasie  dotychczasowych studiów.

Zasady rekrutacji na studia dla cudzoziemców oraz posiadaczy matur zagranicznych lub dyplomów studiów wyższych uzyskanych za granicą w roku akademickim 2009/2010 

I. Metryczka kierunku

NAZWA JEDNOSTKI REKRUTUJĄCEJ Wydział Fizyki
Kierunek studiów: Inżynieria nanostruktur
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Forma studiów: Stacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Limit: W ramach limitu ogólnego
Rodzaj dyplomu oraz tytuł, który kandydaci uzyskują po ukończeniu kierunku: Tytuł licencjata

II. Opis postępowania rekrutacyjnego na studia 
Kandydaci, którzy zdali maturę zagraniczną (zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad co kandydaci, którzy zdali egzamin maturalny (nową maturę). Każda uwzględniana ocena S przeliczana jest na punkty przeliczeniowe E odpowiadające punktom z egzaminu maturalnego (zakres wartości od 0 do 100) wg wzoru
E=100(S-Smin)/(Smax-Smin),
gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną. Stosuje się ten sam sposób obliczania punktów rekrutacyjnych P jak dla egzaminów na poziomie rozszerzonym.
Powyższe zasady nie dotyczą cudzoziemców przyjmowanych na podstawie:
         - umów międzynarodowych,
         - umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez UW,
decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 


Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Inżynieria Nanostruktur

Uniwersytet Warszawski