bannerek1

Inżynieria Nanostruktur - nowy makrokierunek na Uniwersytecie Warszawskim

Rekrutacja
Rekrutacja PDF Drukuj Email

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

Studia II stopnia, makrokierunek Inżynieria nanostruktur, specjalność „Inżynieria nanostruktur”:

Pod uwagę będą brane przedmioty z fizyki, chemii i matematyki.

a) Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem

100(S-Smin)/(Smax-Smin),

gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.

Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 2,0

dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0

dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 2,0

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 1,5

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu biologii: 1,0

dla pozostałych: 0,0

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 500 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć:

1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,

2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:

– wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty mające współczynnik większy od zera,

– wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii, warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 30 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100.

Egzamin obejmuje zakres materiału z fizyki i chemii na poziomie studiów pierwszego stopnia (minima programowe). Limit miejsc z egzaminem – 6 osób.

 

ZASADY REKRUTACJI

W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 

Ogólne dane

      Kierunek studiów: Inżynieria nanostruktur

      Rodzaj studiów: drugiego stopnia

      Forma studiów: stacjonarne

      Czas trwania: 2 lata

      Limit miejsc:

- 18 w trybie klasyfikacji uwzględniającej wyniki uzyskane podczas studiów,

- 6 w trybie kwalifikacji uwzględniającej wyniki egzaminu pisemnego.

Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

1) Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem

 

100(S-Smin)/(Smax-Smin),

gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną.

 

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma ocen (po przeliczeniu) z przedmiotów uzyskanych na studiach, przy czym każda ocena będzie mnożona przez liczbę godzin danego przedmiotu oraz przez współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu.

 

Współczynnik zależny od rodzaju przedmiotu wynosi odpowiednio:

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu chemii: 2,0

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu fizyki: 2,0

dla wykładów i ćwiczeń rachunkowych z matematyki: 2,0

dla przedmiotów z zakresu programowania i metod numerycznych: 2,0

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu astronomii: 1,5

dla wykładów, ćwiczeń rachunkowych i laboratoriów z zakresu biologii: 1,0

dla pozostałych: 0,0

 

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50000 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu.

 

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć:

1. potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,

2. oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:

– wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty mające współczynnik większy od zera,

– wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

 

Kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie egzaminu pisemnego z fizyki i chemii, warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie końcowej liczby punktów rekrutacyjnych nie mniejszej niż 50 oraz zapewniającej miejsce na liście rankingowej mieszczące się w ramach obowiązującego limitu. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 100.

Egzamin obejmuje zakres materiału z fizyki i chemii na poziomie studiów pierwszego stopnia (minima programowe).

 

3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)

Limit miejsc: w ramach ogólnego limitu miejsc

Zasady kwalifikacji: takie same jak dla absolwentów uczelni polskich.

 

4) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni

Jednostka nie przewiduje naboru na studia równoległe w trybie rekrutacji wewnętrznej.  Nie przewiduje się również naboru w trybie przeniesienia.

 

Informacja o odpłatności za studia

Studia są bezpłatne. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 10/2011/2012 Rady Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 stycznia 2012 r w sprawie zasad odpłatności na studiach I stopnia na kierunku fizyka.

 


Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Inżynieria Nanostruktur

Uniwersytet Warszawski